Archiwum

Honorowi członkowie PTEw, 2023

W 2023 r. Walne Zebranie Delegatów PTEw przyznało godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego profesorowi Henrykowi Panuszowi – wybitnymi naukowcowi i zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, oraz Michałowi Pilchowi – zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, przez wiele lat prezesowi Oddziału PTEw w Ustroniu. Dzisiaj prezentujemy sylwetkę pierwszego z nich.

Prof. Henryk Panusz
(fot. J. Szuman)


Henryk Panusz

Doc. dr hab. Henryk Panusz urodził się w 1929 r. w Warszawie, gdzie mieszkał do końca II wojny światowej, podczas której kontynuował naukę na tajnych kompletach. Był członkiem AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Łodzi. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim (1952), na którym już wcześniej podjął pracę. Następnie pracował na tamtejszej Akademii Medycznej, na której obronił doktorat (1961). Uzyskał wówczas stypendium Fundacji Rockefellera, które umożliwiło mu pracę w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku. W latach 1963-1968 kontynuował pracę w Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1974 r. uzyskał habilitację i objął stanowisko kierownika Zakładu Biochemii. W latach 1983-1993 pracował w USA pracując kolejno na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie, Sloan-Kettering Cancer Institute w Nowym Jorku, oraz jako kierownik działu badawczego w Steller Biosystems w Columbii. Zajmował się głównie biochemią jądra komórkowego, jest autorem wielu prac badawczych i przeglądowych. Od 1993 r. przebywa na emeryturze, ale pozostał czynny zawodowo jako doradca naukowy, jak i społecznie. Był założycielem i prezesem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, założycielem Instytutu Tolerancji, prezydentem Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense oraz prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Łodzi, brał również aktywny udział w kolejnych Forach Ewangelickich.

Czytaj dalej »

Zmarł Michał Pilch (1937-2023) – były prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, Honorowy Członek PTEw

Uwaga!
Pogrzeb śp. Michała Pilcha odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 12 z kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu na miejscowy cmentarz.

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rzym. 14;18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację, iż odszedł od nas w wieku 85 lat Pan Michał Pilch…

Michał Pilch był pierwszym i wieloletnim prezesem Ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pozostając przez cały czas jego aktywnym członkiem. Udzielał się także w działalności ogólnopolskiej Towarzystwa. Mieszkając w Ustroniu był przewodnikiem beskidzkim oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia. Ponadto publikował w lokalnej prasie oraz na łamach „Pamiętnika Ustrońskiego”. Zasłużony działacz społeczny.

W imieniu Zarządu Ustrońskiego Oddziału oraz jego członków i sympatyków, składam najszczersze kondolencje najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Drogiego Zmarłego.

Walne Zabranie (sprawozdawczo-wyborcze) Delegatów PTEw, Katowice 2023


W sobotę 13 maja 2023 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z zakończeniem kolejnej 4-letniej kadencji, zebranie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

Nowy Zarząd Główny PTEw. Od lewej: Zbigniew Gruszka, Anna Bednarek-Drath, Józef Król, Halina Czaderna, Michał Jadwiszczok, Jan Szturc i Łukasz Sitek

W oddzielnym głosowaniu wybrano pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego, który ukonstytuował się następująco:

 • prezes: dr Michał Jadwiszczok (Poznań)
 • wiceprezes: Józef Król (Jaworze)
 • sekretarz: dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
 • skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
 • członkowie: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), dr hab. Jan Szturc (Katowice)

Wybrano także Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny.

Walne Zabranie przyznało dwóm bardzo zasłużonym działaczom Towarzystwa tytuły Honorowego Członka PTEw. Otrzymali je:

Czytaj dalej »

Michał Jadwiszczok nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego!

Dr Michał Jadwiszczok
- prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego


W sobotę 13 maja na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z upływem kolejnej 4-letniej kadencji dotychczasowego Zarządu Głównego, zebranie to w tym roku miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Zastąpił on na tej funkcji Józefa Króla, który był prezesem w latach 2002-2023.

Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

W najbliższym czasie opublikujemy szczegółowe sprawozdanie z tego ważnego dla PTEw wydarzenia, jakim było dzisiejsze Walne Zebranie.

Relacja z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, Łódź 2023

Od lewej: Szymon Pawlas, Aneta Sokół, Łukasz Ostruszka, Andrzej Weigle i Marcin Iskrzycki


W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Łodzi odbyło się seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Poniżej zamieszczamy krótką informację o tym ważnym wydarzeniu w oczekiwaniu na publikację wybranych materiałów i głosów w dyskusji na tematy poruszane na seminarium.

Seminarium odbyło się w pierwszej części w kaplicy Mateusik w kościele tamtejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a w drugiej części w pobliskim domu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas sesji w sobotę 22 kwietnia wygłoszono następujące referaty:

 • ks. Halina Radacz, Misja i wizja tradycyjnych mediów ewangelickich,
 • Marcin Iskrzycki, Multimedia i technologia w kościele. Dlaczego warto być nowoczesnym kościołem?
 • dr hab. Małgorzata Grzywacz (odczytał dr Michał Jadwiszczok), Przemiany na rynku prasy ewangelickiej na przykładzie „Słowa i Myśli”,
 • Andrzej Weigle, Czy potrzebujemy ewangelickiej telewizji?
 • dr Szymon Pawlas, Ewangelickie media społecznościowe na przykładzie facebookowej grupy „Luteranie w Polsce”,
 • dr Aneta Sokół, Przyszłość książki ewangelickiej,
 • ks. Łukasz Ostruszka, Obecność ewangelików w przestrzeni publicznej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, którą moderował dr Zbigniew Gruszka.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Poznań  Ewangelicki Dzień Kultury (link)
8 maja  Jaworze  Ks. Marek Londzin, 100 lat Diakonatu w Dzięgielowie
13 maja Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw (sprawozdawczo-wyborcze)
15 maja Warszawa Prof. Karol Karski, 50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony 
           Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie
16 maja Katowice Ks. Tadeusz Makula, Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa
           Adolfa
16 maja Ustroń  Śladami ojców wiary, cz. I.: projekcja filmu Ute Badury "Domy Pana" i prezentacja 
           Łukasza Sitka "Dolnośląskie kościoły ewangelickie"
18 maja Bielsko  Ks. Marek Twardzik, Duchowieństwo ewangelickie w Policji
25 maja Cieszyn  Władysława Magiera, Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba
26 maja Jaworze  Wycieczka do Sosnowca
26.05-3.06 Kraków V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
           pierwszego wydania"

Za nami twórcze seminarium PTEw dotyczące mediów!

Za nami twórcze i angażujące seminarium. Warto rozmawiać, warto dostrzegać nie tylko wady, ale i szanse płynące z wykorzystania „nowych” mediów. Chodzi bowiem nie tylko o to, co publikujemy, ale gdzie, dla kogo i z jakim efektem.

Z pewnością Kościół Ewangelicko-Augsburski czyli Luterański (nad odbiorem społecznym tej nazwy również mówiliśmy) potrzebuje jeszcze liczniejszych i lepszych działań w przestrzeni cyfrowej, takich, które jak najlepiej przekażą szerokiej społeczności wspomniane podczas spotkania podstawowe przymioty konfesji augsburskiej, ale i szerzej: ewangelickiej. Szczegółowe informacje i materiały z seminarium wkrótce będziemy udostępniać.

Drodzy prelegenci – ogromnie dziękujemy za twórczo spędzony czas!

* * *
Tekst i zdjęcia: Zbigniew Gruszka

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTEw: Katowice, 13 maja

Informuję, że termin dorocznego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego został ustalony na 13 maja (sobota) w Katowicach. Będzie ono miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obrady rozpoczną się o godz. 10:00, a zakończą około godz. 13:00.

Proszę o przesłanie na mój adres personaliów delegatów reprezentujących Wasz Oddział najpóźniej do 1 maja br. celem sporządzenia listy obecności.

Pozdrawiam serdecznie,
Józef Król – prezes

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Już w przyszłą sobotę odbędzie się seminarium Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego pt. „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”!

Komitet Organizacyjny dokonał jeszcze ostatnich, drobnych zmian w programie seminarium, dotyczących sobotniego wieczoru i koncertu, oraz wycieczki w niedzielę po nabożeństwie.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Do zobaczenia podczas seminarium!
Komitet Organizacyjny

„Wiara, Nadzieja, Miłość” – na Wielkanoc 2023

Gregorio Fernández, Cristo yacente (1627), Museo Nacional de Escultura, Valladolid (zdj. J. Szturc)


… wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
1 Kor. 13,13

Wiara, Nadzieja, Miłość

Wiara co chowasz ją w sercu
do życia siły ci daje,
przynosi też ukojenie
gdy świat dokoła się chwieje.

Prowadzi pod krzyż Golgoty
byś zaniósł tam swoje grzechy,
Zbawca krwią swoją je zmyje
tam w Wierze doznasz pociechy.

Nadzieja znów się narodzi
na nowe i dobre bycie
bo krew co po krzyżu spływa
przynosi ludzkości życie.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

3 kwietnia  Jaworze  Leopold Kłoda, Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia
17 kwietnia Warszawa Aldona Karska, Historia Szpitala Ewangelickiego w Warszawie
18 kwietnia Katowice Dr Anna Seemann-Majorek, „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” - spotkanie 
             z autorką i promocja książki
18 kwietnia Ustroń  Anna Sikora (Izba Oświęcimska w Goleszowie), Arbeitslager Golleschau 
             - (nie)zapomniane oblicze Cementowni Goleszów
20 kwietnia Bielsko  Piotr Kenig, Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna
22-23 kwiet. Łódź   Seminarium PTEw "Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?"
27 kwietnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Konopnicka - życie i twórczość
29 kwietnia Ustroń  Zwiedzanie Bielska

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Z powodów technicznych Komitet Organizacyjny dokonał drobnych zmian w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”. Dotyczą one zmiany miejsca przeprowadzenia drugiej części seminarium oraz drobnych przesunięć czasowych.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Komitet Organizacyjny