Archiwum

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbyło się 7 kwietnia w Żorach

W sobotę 7 kwietnia 2018 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów PTEw. Było to Zebranie sprawozdawcze, zatem przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, finansowe, komisji rewizyjnej i sądu polubownego. Sprawozdania zostały przyjęte i Zarząd Główny uzyskał absolutorium za ostatni rok.

Walne Zebranie zaakceptowało wnioski Zarządu Głównego, który przedstawił kandydatury dwóch zasłużonych osób do nadania im godności Honorowych Członków PTEw. Zostali nimi:

Od lewej: prowadzący obrady Józef Chmiel oraz Józef Król - prezes PTEw

  • prof. dr hab. Ewa Chojecka – historyk sztuki, wybitna znawczyni sztuki śląskiej i protestanckiej, przez wiele lat związana z Uniwersytetem Śląskim, członkini Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka Związku Górnośląskiego (zgłoszona przez Oddział PTEw w Bielsku);
  • doc. Ryszard Gabryś – kompozytor, muzykolog, pedagog i publicysta, związany z Uniwersytetem Śląskim i Akademią Muzyczną w Katowicach, popularyzator twórczości śląskich kompozytorów ze środowiska ewangelickiego (zgłoszony przez Oddział PTEw w Katowicach).

Oboje brali bardzo aktywny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w swoich Oddziałach.

Następnie Zarząd Główny przedstawił swój plan pracy na najbliższy rok. Położono nacisk na następujące zamierzenia:

  • Będą kontynuowane prace nad przygotowaniem książki o dziejach PTEw, która ma zostać ukończona w 2019 r. Prace te prowadzi czteroosobowy zespół autorski.
  • Uczestnicy Zebrania zwiedzili Muzeum Miejskie w Żorach. W środku prezes Oddziału w Żorach Józef Chmiel, po prawej dyrektor Muzeum dr Lucjan Buchalik i dwoje pracowników Muzeum

  • W czerwcu br. ukaże się pierwszy numer reaktywowanego w postaci elektronicznej czasopisma „Słowo i Myśl”. Pismo będzie tworzone przez redakcję mieszcząca się w Poznaniu. Nowa redakcja prosi o nadsyłanie materiałów do pierwszego numeru – informacji o obecnych działaniach Oddziałów PTEw, na adres: slowoimysl2018@gmail.com.
  • Zarząd Główny podejmie starania zmierzające do wmurowania tablicy upamiętniającej polskich księży ewangelickich w okresie zaborów studiujących na uniwersytecie w Tartu (ówczesnym Dorpacie) na terenie obecnej Estonii. Planowany termin odsłonięcia tablicy: jesień 2018 r.
  • W 2018 r. będą trwały przygotowania do obchodów 100-lecia PTEw, których przeprowadzenie jest planowane jesienią 2019 r. w Poznaniu – pierwszej siedzibie PTEw.

Ponadto Walne Zebranie Delegatów uchwaliło objąć patronatem PTEw zespół muzyczny Kolegium Muzyki Ewangelickiej działający w Krakowie.

Tekst: Jan Szturc, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>