Archiwum

Ustroń: przypomnienie ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę śmierci

Ks. Jan Badura - prelegent

Na spotkaniu Oddziału PTEw w Ustroniu sylwetkę ks. Andrzeja Wantuły zaprezentował ks. Jan Badura, który w multimedialnej prezentacji przedstawił najważniejsze wydarzenia z bogatej biografii księdza biskupa. Było to niełatwe zadanie – w krótkim czasie zaprezentować tak przebogatą biografię.

Ks. bp prof. Andrzej Wantuła (1905-1976)

Prezentację postaci ks. Wantuły prelegent rozpoczął od czasów ustrońskich. Urodził się 26 listopada 1905 r., uczęszczał do ewangelickiej szkoły, w której od jej założenia w 1870 r. nauczano w języku polskim. Po jej ukończeniu w 1917 r. dalszą naukę kontynuował w cieszyńskim liceum. Po zdaniu matury podjął decyzję o kontynuowaniu nauki na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu w 1929 r. absolutorium wyjechał do Francji jako stypendysta Wolnego Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Montpellier. Po powrocie w czerwcu 1931 r. zdał egzamin dyplomowy i 25 października został ordynowany w Wiśle przez ks. bp. Juliusza Burschego.

Po ordynacji rozpoczął pracę jako wikariusz a potem jako proboszcz wiślańskiej parafii. Za jego czasów w 1932 r. zainstalowany został za ołtarzem witraż autorstwa Adama Ciompy z Krakowa, założone zostało w 1935 r. oświetlenie elektryczne w kościele, oraz w latach 1935-1937 wybudowano Dom Zborowy. W 1937 r. otrzymał tytuł doktora teologii Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę doktorską „Porządek Kościelny Wacława Adama”. Dokument ten został „odkryty” przez jego ojca Jana Wantułę.

W czasie wojny został aresztowany i przebywał w obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen Gusen. Po kilku miesiącach dzięki staraniom rodziny i wstawiennictwu niemieckich pastorów śląskich (potwierdzili oni, że Wantuła nigdy nie był zaangażowany w działalność polityczną) został zwolniony i powrócił do Ustronia. Udało mu się wyjechać do Wielkiej Brytanii gdzie przebywał do marca 1948 r. Tam został w maju 1945 r. mianowany naczelnym kapelanem ewangelickim wojskowym wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Danuta Pilch - prezes Oddziału PTEw w Ustroniu

Po powrocie do kraju ze względów politycznych nie mógł objąć Katedry Teologii Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Powrócił do Wisły i został proboszczem wiślańskiej parafii. W 1950 r. został kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu. W drugiej połowie lat 50. przeniósł się do Warszawy i całkowicie poświęcił się pracy naukowej.

W maju 1959 r. Synod Kościoła wybrał go biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pogarszający się stan zdrowia spowodował, że w kwietniu 1975 r. ks. bp dr Andrzej Wantuła przeszedł w stan spoczynku. Zmarł w Warszawie 15 czerwca 1976 r. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim Na Groniczku w Wiśle 19 czerwca 1976 r.

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>