Archiwum

Relacja z promocji książki Władysława Sosny „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim” (PTEw, 2015)

W upalną lipcową sobotę (11 lipca 2015 r.) w godzinach popołudniowych odbyła się w Cieszynie promocja książki wieloletniego prezesa tamtejszego oddziału PTEw – Władysława Sosny, niestrudzonego popularyzatora ewangelickich tradycji Ziemi Cieszyńskiej. Autorski zbiór prac, zatytułowany „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, wydany staraniem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (przy wsparciu funduszy samorządowych), zaprezentowany został licznie przybyłym tego dnia uczestnikom wydarzenia w sali starej szkoły ewangelickiej przy placu Kościelnym (tzw. pajcie).

Prezes PTEw Józef Król przywitał gości, w tym obecnego i emerytowanego biskupów Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania z Zaolzia: ks. Jana Wacławka i ks. Stanisława Piętaka, oraz emerytowanego biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. Jana Szarka. W promocji uczestniczyła także posłanka Aleksandra Trybuś-Cieślar, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. radna sejmiku samorządowego Sylwia Cieślar, oraz przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. prof. Ewa Chojecka. Wśród gości, w sposób szczególny powitanych przez prezesa, byli również – księża z ewangelickich parafii, głównie śląsko-cieszyńskich, przedstawiciele okolicznych oddziałów PTEw oraz wielu sympatyków autora publikacji.

Prof. Jarosław Kłaczkow

Władysław Sosna - autor

W promocyjnym spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znany z publikacji naukowych dotyczących m.in. dziejów Kościołów ewangelickich na ziemiach polskich, który wygłosił prelekcję korespondującą z tematyką prezentowanej tego dnia książki. Prelekcja przedstawiła słuchaczom znaczenie i rolę środowisk, inicjatyw i przedsięwzięć cieszyńskich ewangelików dla dążeń wolnościowych, prowadzących ku niepodległości państwa polskiego („Śląsk Cieszyński w latach 1848-1920. Tworzenie się poczucia narodowego wśród miejscowej społeczności”). Można dodać, że wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną, z jednej strony zwracał uwagę na procesy budzenia się świadomości narodowej, widoczne zwłaszcza w drugiej połowie XIX w., zarówno wśród Polaków, Czechów i Niemców, zamieszkujących Śląsk Cieszyński, z drugiej – pokazał wkład ewangelików do kształtowania się coraz wyraźniejszego w początkach XX w. poczucia własnej odrębności narodowej, z przywołaniem chociażby sylwetki Pawła Stalmacha, przez kilkadziesiąt lat redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”, czy licznych duchownych luterańskich.

Od prawej: Władysław Sosna, Jarosław Kłaczkow i Józef Król

Po wystąpieniu prof. Kłaczkowa przewodzący uroczystości prezes PTEw przedstawił pokrótce zebranym sylwetkę autora promowanej książki, jego drogę zawodową i publicystyczną. Władysław Sosna, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, poza aktywnością zawodową (m.in. jako nauczyciel Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie), realizował, i w dalszym ciągu realizuje, swoje pasje turystyczne i pisarskie, w tym – jako działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego czy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Książki czy teksty prasowe Wł. Sosny zapewne dla większości uczestników były znane, czytane i cenione, w tym często przypominały zasłużonych ewangelickich działaczy oraz przeszłość cieszyńskiego luteranizmu.

Po przedstawieniu osoby autora nadszedł czas na samą publikację, którą przedstawił pomysłodawca jej wydania oraz redaktor zebranych na ponad 400 stronach tekstów – dr hab. Jan Szturc. Tom, na który składają się cztery części tematycznie zebranych tekstów (m.in. „Początki i najtrudniejsze lata luteranizmu na Cieszyńskiem”) pokazuje tytułowe barwy Śląska Cieszyńskiego przede wszystkim poprzez ludzi – księży, działaczy, społeczników. Książka zawiera prace wcześniej publikowane, ale w nowych wersjach – uaktualnione zgodnie z obecnym stanem wiedzy, skorygowane i poszerzone. Jest to publicystyka historyczna, która może być interesująca dla różnych kręgów odbiorców, zarówno czytelników konfesyjnych, jak też dla zainteresowanych tematyką regionu cieszyńskiego.

Występ chóru parafialnego z Cieszyna

Na zakończenie oficjalnej części promocyjnego spotkania swoimi refleksjami i uwagami mógł podzielić się z zebranymi także sam autor „Barw luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”; podkreślił, co zapewne zostało przyjęte z zadowoleniem, że świeżo wydany, okazały tom raczej nie powinien być uznany za książkę „ostatnią”, zaznaczył, że zgromadzone w domowym archiwum teksty być może pozwolą mu na kontynuację wydawniczej aktywności. Należałoby dodać, że na sali była obecna również żona autora – Emilia Sosna, współuczestnicząca w wielu wcześniejszych projektach wydawniczych męża, realizowanych w ramach cieszyńskiego Oddziału PTEw.

W kolejce po dedykacje m.in.: posłanka Aleksandra Trybuś-Cieślar, ks. bp dr Jan Szarek, ks. bp Jan Wacławek

W cieszyńskiej „pajcie” dziękowano autorowi za przygotowanie kolejnej publikacji o luterańskiej przeszłości, w tym szczególne podziękowania i słowa uznania przekazali obecni na promocji biskupi z Zaolzia oraz i bp Jan Szarek. Osobiste podziękowania i uwagi przekazać p. Sośnie mogli wszyscy nabywcy książki (tego dnia w promocyjnej cenie 15 zł), którzy licznie ustawili się w kolejce w oczekiwaniu na autograf i wpis autora.

Popołudnie wzbogacił wykonaniem kilku pieśni chór parafii cieszyńskiej pod dyrekcją Joanny Sikory. Po części oficjalnej rozmowy toczyły się przy przygotowanej na tę okazję kawie i herbacie. Była to też okazja do bardziej kameralnych rozmów i kontaktów przybyłych gości, także do refleksji na temat cennej publikacji o wspólnej przeszłości i wspólnych tradycjach.

Książkę można nabyć w cenie 20 zł składając zamówienie na adres: ptew@ptew.org.pl, a jeszcze w czasie wakacji powinna ona trafić na parafie luterańskie na Śląsku (całym), a także do księgarń – stacjonarnych i internetowych.

Tekst: Aneta Sokół, zdjęcia: Edward Figna i Jan Szturcbaner

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>