Archiwum

W Katowicach wspominano ks. Jana Lasotę z Jaworza

Ks. Jan Lasota (1883-1973)


Październikowe spotkanie oddziału PTEw w Katowicach, które tradycyjnie miało miejsce w trzeci wtorek miesiąca (17.10), poświęcone zostało postaci ks. Jana Lasoty (1883-1973), proboszcza parafii ewangelickiej w Jaworzu, a przy tym działacza społecznego oraz duchownego niezwykle oddanego swemu Kościołowi i parafialnej społeczności. Jego sylwetkę przedstawił słuchaczom ks. Jan Badura, emerytowany proboszcz parafii pszczyńskiej, w swojej zajmującej opowieści wzbogaconej prezentacją multimedialną, w tym fotografiami z życia i działalności ks. Lasoty. Rozpoczynając spotkanie prezes katowickiego Oddziału PTEw podkreśliła wkład gościa, a zarazem prelegenta, w odkrywanie kart z ewangelickiej przeszłości, w tym przywracanie pamięci o zasłużonych duchownych i innych godnych pamięci postaciach. Towarzyszą temu liczne publikacje ks. Badury, prelekcje oraz dalsze zaangażowanie w służbę.

Ks. Jan Badura - prelegent

Ks. Jan Badura podkreślił, że wspomnienie postaci ks. Lasoty związane jest z dwoma rocznicami przypadającymi w 2023 roku: 140. rocznicą urodzin i 50. rocznicą śmierci, na wstępie zwrócił również uwagę na niezwykłość życiorysu duchownego, który wiernie realizował swoje powołanie do służby w Kościele w szczególnie trudnych okresach i realiach historycznych. Urodzony na Zaolziu (w Bystrzycy) duchowny żył w trzech różnych epokach – za czasów monarchii austriackiej (której częścią był Śląsk Cieszyński), w okresie międzywojennym oraz w Polsce po 1945 r. Ks. Badura podkreślał, że w swojej służbie ks. Lasota był oddanym duchownym, ale także człowiekiem, który służył społeczeństwu, był działaczem zaangażowanym w problemy i sprawy nie tylko parafialnej, ale także całej miejscowej społeczności. Jaworzański proboszcz był współzałożycielem organizacji społeczno-kulturalnych, gospodarczych czy edukacyjnych, m.in. Macierzy Szkolnej, prywatnej szkoły ludowej w Jaworzu Średnim czy towarzystw robotniczych.

Prelegent wspominał drogę edukacji przyszłego duchownego, w tym studia teologiczne w Wiedniu, początki służby w Jaworzu, jego zaangażowanie w wydawanie „Ewangelika” ukazującego się na Zaolziu, późniejszy udział i zaangażowanie w akcję plebiscytową. Prelekcji towarzyszyło wiele ciekawostek i anegdot związanych z życiem jaworzańskiego proboszcza. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się m.in., że ks. Lasota pisał wiersze, jak wyglądały jego kazania, na czym polegała ich specyfika, że w pewnym okresie był także wójtem w Jaworzu. Ks. Badura opowiedział również o trudnych latach powojennych, o przekonaniach duchownego, o aktywności pozakościelnej, a także o uratowaniu wielu parafian od deportacji w głąb Rosji.

W zakończeniu gość podkreślił, że ks. Lasota był niezwykle różnorodnym człowiekiem, duchownym ewangelickim, zaangażowanym i aktywnym w wielu dziadzinach życia. Zostało przypomniane, że jego sylwetka jest przedstawiona w monografii poświęconej parafii pióra późniejszego jaworzańskiego proboszcza ks. Ryszarda Janika („Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu – od Reformacji XVI w po współczesność”, Jaworze 2014).

Po prelekcji dyskutowano o bogatym życiorysie przedstawionego bohatera, o parafii w Jaworzu, o zaangażowaniu duchownych w życie Kościoła. W spotkaniu uczestniczył także ks. biskup i proboszcz parafii katowickiej ks. dr Marian Niemiec. Obecna była również pastorowa dr Jadwiga Badura, które wzbogacała dyskusję dotycząca ks. Lasoty i jaworzańskich ewangelików. Popołudniowe spotkanie w katowickiej parafii pozwoliło przypomnieć postać ewangelickiego duchownego, który wiernie realizował swoje powołanie i zarazem był otwarty na wiele dodatkowych sfer życia w miejscowej społeczności.

Tekst i zdjęcia: Aneta M. Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>