Archiwum

Walne Zebranie Delegatów PTEw: Katowice, 27 kwietnia 2019 r.

Witam serdecznie Delegatki i Delegatów!

Przekazuję proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Początek obrad w nadchodzącą sobotę 27 kwietnia o godz. 10:00 w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Łączę pozdrowienia,
Józef Król – prezes Zarządu Głównego PTEwPorządek obrad
Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

(projekt)

Katowice, 27 kwietnia 2019 r.


  CZĘŚĆ WSTĘPNA

 1. Przywitanie i otwarcie obrad
 2. Rozważanie i modlitwa
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Odczytanie protokołu Walnego Zebrania Delegatów PTEw z 7.04.2018 r.
 8. Informacja Komisji Mandatowej (ważność do podejmowania uchwał WZD).
 9. Dyskusja i przyjęcie protokołu z WZD 7.04.2018 r.
 10. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTEw za 2018 r.
 12. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2018 r., przedstawienie bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej
 13. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawozdanie Sądu Polubownego
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
 17. a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego,
  b) przyjęcia sprawozdania finansowego,
  c) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 r.
  d) przyjęcia sprawozdania Sądu Polubownego,
  e) przyjęcia protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej,
  f) podjęcia uchwały w sprawie Oddziału PTEw w Koszalinie
  g) udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu z działalności za 2017 r.

  CZĘŚĆ WYBORCZA

 18. Wybory Prezesa Zarządu Głównego (zgłaszanie kandydatur, głosowanie tajne, podanie wyniku wyborczego)
 19. Wybory 6 członków Zarządu Głównego (zgłaszanie kandydatur, głosowanie tajne, podanie wyniku wyborczego)
 20. Wybory 3-osobowej Głównej Komisji Rewizyjnej (zgłaszanie kandydatur, głosowanie tajne, podanie wyniku wyborczego)
 21. Wybory członków Sądu Polubownego
 22. PLANY NA ROK 2019

 23. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działań Zarządu Głównego PTEw na 2019 r.
 24. Podjęcie ewentualnych uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków (Komisja Uchwał i Wniosków)
 25. Wolne wnioski
 26. Przerwa obiadowa (wspólne przejście na obiad)

 27. Zakończenie

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>