Archiwum

Spotkanie z Aleksandrą Błahut-Kowalczyk i jej poezją

Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka

Pierwsze powakacyjne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw odbyło się 16 października. Gościem popołudnia, które zgromadziło stałe grono uczestników, była diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, znana nie tylko z pełnionej posługi, ale także ze swych publikacji, w tym rozważań religijnych, prozy oraz wydanych tomików poezji. Sylwetkę gościa zaprezentowała prof. Grażyna B. Szewczyk, podkreślając różnorodność opublikowanych wydawnictw, zaznaczając jednocześnie, że A. Błahut-Kowalczyk jest na początku swojej poetyckiej drogi. Spotkanie katowickie poświęcone zostało właśnie poezji, w kontekście dwóch poetyckich tomików A. Błahut-Kowalczyk: „Ciszy” (2014) oraz „Furtki” (2018). Prowadząca zapoznając słuchaczy z prezentowaną twórczością podkreślała stałą obecność tematu wiary w wierszach, ponadwyznaniowy charakter poezji oraz jej zakorzenienie w bliskich poetce krajobrazach. Zwracała także uwagę na ewolucję wymowy poetyckiej, zauważalną w kolejnych zbiorach wierszy. Prof. G. Szewczyk podkreśliła, że „Furtka” jest swego rodzaju pamiętnikiem lirycznym, zapisem refleksji świadczących o przebyciu pewnej drogi duchowej, świadectwem otwarcia na świat oraz dystansu do własnych przeżyć.

W dalszej kolejności głos zabrała Aleksandra Błahut-Kowalczyk, przybliżając słuchaczom początki swojej twórczej drogi, zaznaczając, że poezja stała się dla niej formą terapii na bolesne doświadczenia życiowe; pisanie wierszy wynikało z wewnętrznej potrzeby przelania na papier swoich myśli i doznań. Poetka przybliżyła okoliczności wydania tomiku „Furtka”, wydanego przez Wydawnictwo Księży Sercanów z Krakowa, zainspirowanego, jak się okazało, udziałem w krakowskich wydarzeniach ekumenicznych. Opowiedziała także, w jaki sposób tradycje rodzinne ukształtowały jej wrażliwość poetycką, jej konfesyjność, a także otwartość na wszelkie odmienności napotykane w życiu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wybranych wierszy odczytanych przez ich A. Błahut-Kowalczyk, poznać okoliczności powstawania utworów, w tym wydarzenia, które stały się podstawą konkretnych poetyckich refleksji. Rozmowa prowadzona przez prof. G. Szewczyk unaoczniła słuchaczom, jakie tematy, motywy oraz przesłania można odnaleźć w prezentowanej twórczości. Podkreślone zostało, że jest to poezja ukazująca przeżywanie chwil szczególnych, zatopionych w modlitwie, w krajobrazach, przyrodzie, opartych na bezgranicznemu zawierzeniu Bożej opiece i jego przewodnictwu. Wiersze z tomiku „Furtka” otwierają drogę do własnego pielgrzymowania, są wyjściem poza krąg bolesnych doświadczeń, celebrowaniem czasu i ciszy towarzyszących przemyśleniom i poetyckim przekazom zawartych w wierszach.

Po zasadniczej części odbyła się bardziej swobodna wymiana poglądów na temat poezji. Zwracano uwagę na obecność kobiecego świata w wierszach A. Błahut-Kowalczyk, na połączenie w poetyckich strofach przeżyć osobistych z uniwersalnymi figurami ludzkich doświadczeń. Podkreślona została umiejętność fotografowania poetyckim słowem widoczna w wierszach. Uczestnicy mogli również nabyć tomik „Furtka” wraz z autografem autorki. Było to wzbogacające spotkanie z poezją religijną, wyrastającą z luterańskich podstaw wiary, a dzięki wspólnocie doświadczeń kierowaną do wszystkich zainteresowanych.


Tekst i zdjęcia: Aneta Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>