Archiwum

Relacja z Walnego Zebrania Delegatów PTEw 2016

23 kwietnia 2016 r. odbyło się w Katowicach Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), z udziałem przedstawicieli z całego kraju oraz członków Zarządu Głównego. Gości przybyłych do katowickiej parafii przywitał prezes PTEw Józef Król oraz gospodarz – ks. bp Marian Niemiec, który posłużył modlitwą i podkreślił, jak ważna jest działalność i zaangażowanie stowarzyszeniowej społeczności dla współczesnego wizerunku polskich ewangelików. Prezes Józef Król przekazał także życzenia od delegatów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w Walnym Zebraniu.

W proceduralnej części zebrania wybrano przewodniczącego obrad, którym został Leopold Kłoda, oraz sekretarza – Danutę Pilch, dokonano także wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Na podstawie obecności delegatów Komisja Mandatowa potwierdziła prawomocność Zebrania uznając, że przybyli delegaci są władni do podejmowania decyzji. W następnej kolejności Marcin Mrózek odczytał ubiegłoroczny protokół Walnego Zebrania Delegatów PTEw z 18 kwietnia 2015 r., który został przyjęty.

W części sprawozdawczej prezes Józef Król odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTEw za 2015 r. Wśród najważniejszych osiągnięć i dokonań Towarzystwa wymienił aktywną działalność młodego Oddziału PTEw w Żorach oraz wydanie publikacji Władysława Sosny („Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac”) wraz ze zorganizowaniem promocji przy współudziale miejscowego Oddziału PTEw oraz cieszyńskiej parafii (11 lipca 2015 r.); wydrukowany został także statut PTEw, który trafi do poszczególnych oddziałów, a w trakcie jest przygotowanie folderu prezentującego PTEw, co byłoby nawiązaniem do obchodów 500-lecia Reformacji i 100-lecia Towarzystwa. W związku z rezygnacją redaktora naczelnego oraz redakcji kwartalnika „Słowo i Myśl” prezes poinformował, że prowadzone są rozmowy z osobami, które są chętne podjąć się prowadzenia pisma. Ważnym zadaniem było przejęcie archiwum PTEw od Zofii Wojciechowskiej z Łodzi, byłej prezes PTEw. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za rok 2015 r. przedstawił skarbnik PTEw, Marcin Mrózek.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami rozmawiano na temat „Słowa i Myśli”. Ks. Karol Długosz zaznaczył, że jedną z przyczyn trudności w jego utrzymaniu był brak ram strukturalnych, w których mogłaby działać redakcja czasopisma. Podkreślano także, że słabą stroną pisma jest jego społeczny charakter, co uniemożliwia wypacanie honorariów autorom tekstów. Zgodnie przyznano, że wskazane byłoby nadanie nowej redakcji bardziej formalnej struktury. Sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte i udzielono Zarządowi Głównemu absolutorium za działalność w 2015 r.

W kolejnej części Zebrania przedstawiciele poszczególnych Oddziałów i Zarząd Główny przedstawili swoje plany do zrealizowania w 2016 r. Planowane zadania wiązały się głównie z jubileuszem 500-lecia Reformacji w 2017 r. W związku z tą rocznicą Oddziały planują organizację sesji popularnonaukowych, wycieczki do miejsc związanych z Reformacją (Kraków, Łódź), wystawy (Warszawa), koncerty muzyczne. Prezes PTEw Józef Król oraz przedstawiciel Oddziału w Jaworzu zaprezentowali nowo wydaną książkę poświęconą przeszłości parafii w Jaworzu, autorstwa wieloletniego tamtejszego proboszcza, ks. Ryszarda Janika („Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu. Od Reformacji XVI w. po współczesność”). Zainteresowani mogli nabyć książkę w trakcie spotkania.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski: 1) potrzebne jest sformalizowanie redakcji „Słowa i Myśli”, 2) należy opracować i wydać jubileuszową książkę o historii PTEw, 3) Oddziały PTEw powinny włączać się w organizację obchodów 500-lecia Reformacji, potrzebna jest koordynacja działań i wymiana informacji.

Tekst: Aneta Sokół, zdjęcie: ks. Karol Długosz

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>