Archiwum

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbędzie się 18 kwietnia w Katowicach

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu Zarządu Głównego PTEw przekazuję dla wszystkich Członków w Waszych Oddziałach wiele prawdziwej radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią nie tylko na czas świąteczny, ale przede wszystkim na każdy dzień.

Pocztą elektroniczną rozesłałem materiały na Walne Zebranie Delegatów PTEw, które Zarząd Główny zwołuje w Katowicach w dniu 18 kwietnia 2015 r., na godz. 10:00. Będzie ono miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Poniżej znajduje się projekt porządku obrad.

Pozdrawiam serdecznie,
Józef Król – prezes


Porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów PTEw w dniu 18 kwietnia 2015 r.
(Projekt)

1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Wystąpienia gości
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności WZD przez Komisję Mandatowo–Wyborczą
8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z WZD PTEw z dn. 15.03.2014 r.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTEw
10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głownego PTEw za 2014 r.
11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Sądu Polubownego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14. Przyjęcie sprawozdań oraz podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 2014
15. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków
16. Wybór Prezesa Zarządu Głównego
17. Wybór Członków Zarządu Głównego
18. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej
19. Wybór Sądu Polubownego
20. Przedstawienie planu pracy Zarządu Głównego na 2015 r.
21. Wolne wnioski
22. Zakończenie

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>