ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Prof. Ewa Chojecka mówiła o pomniku M. Lutra w Bielsku

Prof. Ewa Chojecka - prelegentka

16 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie bielskiego Oddziału PTEw, podczas którego prof. Ewa Chojecka – historyk sztuki, przedstawiła prelekcję „Pomnik Marcina Lutra na Bielskim Syjonie”. Temat zainteresował wiele osób także spoza członków naszego Oddziału. Profesor na początku poinformowała nas, że osobiście przekonuje się, że wielu mieszkańców Bielska-Białej doskonale orientuje się, że pomnik ten przedstawia postać reformatora, ks. dr. Marcina Lutra.

Pomnik usytuowany na Bielskim Syjonie został odsłonięty 8 września 1900 r., gdy bielscy ewangelicy mieli już za sobą 350 lat wyznawania swej konfesji. Jest to obecnie jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra, gdyż po II wojnie światowej zostały usunięte pomniki w Brzegu i Gdańsku. Pomnik bielski został wprawdzie ostrzelany przez radzieckich żołnierzy, ale nie uległ trwałym zniszczeniom.

Czytaj dalej »

Prof. Ewa Chojecka o bielskim pomniku Marcina Lutra: Bielsko, 16 marca

Z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji na marcowym spotkaniu bielskiego Oddziału PTEw przedstawimy kolejny temat związany z Reformacją. Gościem będzie historyk sztuki, prof. dr hab. Ewa Chojecka, która zapozna nas z historią powstania pomnika Marcina Lutra na Bielskim Syjonie. Pomnik został odsłonięty w 1900 r. na placu przy kościele Zbawiciela.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 r. o godz. 16 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy pl. M. Lutra.

Zapraszamy członków bielskiego Oddziału PTEw oraz osoby zainteresowane tematem!

Ewa Chojecka – prof. zw. dr hab. historii sztuki, członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Urodziła się w Bielsku-Białej, gdzie mieszka do dziś. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w 1959 r. uzyskała doktorat, a w 1969 r. habilitację. W 1987 r. została profesorem nadzwyczajnym, a w 1996 r. profesorem zwyczajnym. W latach 1978-2003 kierowała Zakładem Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie na emeryturze. Jest autorką wielu opracowań dotyczących sztuki Górnego Śląska, architektury XIX i XX wieku i grafiki renesansowej.

W Bielsku o „Kobietach Reformacji”

Wiktoria Matloch - prelegentka

Drugie tegoroczne spotkanie bielskiego Oddziału PTEw odbyło się 16 lutego. Z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji dominować będą w tym roku prelekcje związane z Reformacją. Tym razem była to prelekcja zatytułowana „Kobiety Reformacji”, którą zaprezentowała Wiktoria Matloch, praktykantka bielskiej parafii. Prelekcja wzbogacona wizualizacją zapoznała nas z postaciami kilku kobiet Reformacji, które były żonami znanych Reformatorów:

— Katharine Krupp i Filip Melanchton,
— Elizabeth Silbereisen i Martin Butzer,
— Anna Reinhardt i Ulrich Zwingli,
— Katharine von Bora i Marcin Luter,
— Katarzyna Sydonia i Wacław III Adam.

Kobiety Reformacji stały u boku reformatorów, ale też same udzielały się w ruchu reformacyjnym. Prelegentka podała wiele szczegółów z ich życia i odpowiedziała na pytania: kim były, czego dokonały, w jaki sposób były zaangażowane w działalność reformacyjną?

Czytaj dalej »

O kobietach Reformacji: Bielsko, 16 lutego

16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 17 odbędzie się spotkanie bielskiego Oddziału PTEw w sali parafialnej na Bielskim Syjonie. Prelekcję pt. „Kobiety Reformacji” wygłosi Wiktoria Matloch, obecna praktykantka w bielskiej parafii.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych!

Katarzyna Luter von Bora (1499-1552) – małżonka Reformatora Kościoła ks. dr. Marcina Lutra, zaangażowała się w pracę na rzecz Reformacji. Poznamy też sylwetki innych kobiet zaangażowanych w dzieło Reformacji w różnych krajach Europy.

W bielskim Oddziale PTEw odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r.

Zebranie odbyło się 26 stycznia 2017 r. w Bielsku według programu, który po odczytaniu został przyjęty przez jego uczestników. Wzięło w nim udział 14 z 26 członków Oddziału, zatem było wymagane quorum i Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań z działalności w minionym 2016 roku Zebranie udzieliło Zarządowi Oddziału absolutorium. Gościem podczas Zebrania był prezes Zarządu Głównego PTEw – Józef Król.

Dyskusję wywołał plan prac na rok 2017, w szczególności projekt wniosku do Zarządu Głównego PTEw o wyrażenie zgody na złożenie przez Oddział projektu do Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „BÓG –HONOR – OJCZYZNA – wspomnienie ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego z lat 1918-1947”. Wniosek przekazano do dalszej analizy wraz z sugestią nawiązania w tej sprawie współpracy z Ewangelickim Duszpasterstwem Wojskowym w Warszawie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Bielsku: 26 stycznia

Szanowni Państwo,

Zwołuję posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego bielskiego oddziału PTEw w dniu 26 stycznia 2017 roku. Miejsce: Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 12 (parafia ewangelicka). Godzina 17:00. Serdecznie zapraszam!

Załączam porządek posiedzenia (pobierz w pliku WORD-a).

Z poważaniem,
Janusz Buzek

W Bielsku przypomniano ks. seniora Karola Kulisza

Członkowie bielskiego Oddziału PTEw spotkali się w okresie adwentu w dniu 15 grudnia. Towarzyszyły nam pieśni, dekoracje, poczęstunek oraz opłatki i składanie życzeń, którymi w dobrym nastroju zakończyliśmy spotkanie.

Jako prelegent został zaproszony ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przypomniał nam zacnego duchownego ks. sen. Karola Kulisza (1873-1940), będącego wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim postacią znaną i popularną z różnych dziedzin działalności, nie tylko jako znakomity kaznodzieja.

Czytaj dalej »

O ks. Karolu Kuliszu: Bielsko, 15 grudnia

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza na spotkanie z ks. Markiem Londzinem z Dzięgielowa, który wygłosi odczyt: „Ks. senior Karol Kulisz i jego działalność”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy pl. M. Lutra.

Zapraszamy członków bielskiego Oddziału PTEw oraz wszystkich zainteresowanych tematem!

Zebranie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Diecezji Cieszyńskiej, Wapienica 2016

19 listopada 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej Wapienicy odbyło się doroczne jesienne spotkanie przedstawicieli oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia oraz prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz przywitaniem Zarządów Oddziałów przez prezesa PTEw w Jaworzu, Leopolda Kłodę, który przedstawił również program zebrania. W pierwszym punkcie spotkania prezesi Oddziałów przedstawili krótką informację o swojej działalności w 2016 roku – co w tym roku zostało zrealizowane, podane zostały dane statystyczne o liczbie członków, spotkań oraz uczestników na spotkaniach.

Czytaj dalej »

Reformacja pod Wawelem

Bogusław Tondera - prelegent

Kolejne spotkanie bielskiego Oddziału PTEw odbyło się w dniu 17 listopada br. Red. Bogusław Tondera – prezes krakowskiego Oddziału, odwiedził nas jako prelegent i zapoznał z tematem związanym z Reformacją pod Wawelem w Krakowie, czyli z wydarzeniami, które działy się tam od początku Reformacji. Fakt ogłoszenia 95 tez Lutra dotarł bardzo szybko do Krakowa, gdzie szczególnie na uniwersytecie śledzono rozwój wydarzeń w Wittenberdze.

Cały okres rozwoju Reformacji prelegent podzielił na cztery etapy. W latach 20. XVI w. pojawiły się pierwsze wystąpienia duchownych i uczonych, którzy przekazywali zwiastowanie reformacyjne. Po pewnym czasie pojawiło się wielu ewangelików. Towarzyszyły jednak temu prześladowania i oskarżenia. Mimo tego nie zdołano całkowicie zahamować rozwoju reformacji w Krakowie. Pierwsze publiczne kazania ewangelickie w niektórych kościoła Krakowa rozpoczęły się w latach 1545-1547. Kilka lat później pod Krakowem sporadycznie odprawiane były dla ewangelików publicznie nabożeństwa jako nabożeństwa domowe.

Czytaj dalej »

O Reformacji w Krakowie: Bielsko, 17 listopada

Listopadowe spotkanie bielskiego Oddziału PTEw ponownie będzie związane z tematyką historyczną, nawiązując do jubileuszu 500-lecia Reformacji. Gościem będzie Bogusław Tondera – prezes krakowskiego Oddziału PTEw.

Prelegent opowie, jak rozwijała się Reformacja w Krakowie – królewskim mieście, od momentu pierwszego nabożeństwa reformacyjnego przeprowadzonego w dniu 17 sierpnia 1557 roku. Zatem w 2007 r. minęła 450. rocznica Reformacji pod Wawelem. Natomiast w 1570 r. parafia w Krakowie stała się społecznością jednoczącą ewangelików wyznań reformowanego i augsburskiego.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 17 na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy pl. M. Lutra.

Zapraszamy członków bielskiego Oddziału PTEw oraz wszystkich zainteresowanych tematem!

Prof. J. Kłaczkow w Bielsku o Reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Z prawej: prof. Jarosław Kłaczkow

W czwartek, 20 października, przyjechał do Bielska z odległego Torunia prof. Jarosław Kłaczkow, który opowiedział o dziejach Reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prelegent prowadził słuchaczy przez terytoria Korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus Książęcych, a jednocześnie przez blisko stuletni okres rozkwitu protestantyzmu na tych terenach.

I tak:

1) W Wielkim Księstwie Reformacja oparła się o trzy główne ośrodki: Taurogi, Kiejdany i Wilno. To w Wilnie luteranie i kalwini podpisali w marcu 1570 r. porozumienie, które stało się podstawą słynnej ugody sandomierskiej.

Czytaj dalej »